Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. iz Banjaluke je u saradnji sa Zavodom za vodprivredu d.d. iz Sarajeva završilo izradu Elaborata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH. Elaboratom su definisani načini monitoringa za 20 najvećih karstnih vrela na teritoriji FBiH a koji se nalaze u slivu rijeke Save.

By | 2019-03-30T22:20:04+01:00 30 Marta, 2019|Aktuelno|