Loading...
Djelatnosti 2020-11-23T14:31:34+01:00

Imate projekt za koji su Vam potrebne naše usluge?

Pošaljite upit

Upoznajte se sa uslugama koje pružamo.

Projektovanje i elaboriranje geoloških istraživanja

Specijalizovani smo za projektovanje svih vrsta geoloških istraživanja za različite potrebe. Među ovim istraživanjima izdvajamo:

 • Projektovanje hidrogeoloških istraživanja za različite potrebe (vodosnabdijevanje, melioracije, flaširanje podzemnih voda, korišćenje geotermalne energije, rudnička hidrogeologija, inženjerska hidrogeološka istraživanja itd);
 • Projektovanje geotehničkih istraživanja za potrebe građenja objekata različitog tipa kao i projektovanje inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe sanacije terena;
 • Projektovanje geofizičkih istraživanja kao podloga za ostala primjenjena geološka istraživanja;
 • Projektovanje melioracionih sistema (odvodnjavanja i navodnjavanja) sa ili bez vodozahvatnog objekta.

Pored projektovanja geoloških istraživanja u mogućnosti smo da uradimo sve neophodne izvještaje i elaborate. Elaborati o rezervama mineralnih resursa (pitke, termalne, mineralne vode, građevinski kamen, i drugi mineralni resursi) služe u kasnijoj proceduri za dobijanje koncesija za eksploataciju.

Vršimo i izradu specializovanih karata kao što su karte ranjivosti podzemnih voda i geološke sredine. Upotreba karte ranjivosti podzemnih voda je višenamjenska, kako kod izrade programa o zonama sanitrane zaštite izvorišta tako i za pripremu podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Jedna od specijalnosti preduzeća je i modeliranje podzemnih voda gdje se uz pomoć savremenih programa dobijaju podaci o količinama (rezervama) podzemnih voda, pravcima kretanja, kao i o transportu zagađivača. Ove metode su izuzetno važne kod kompleksnih izvorišta čije izdašnost prelazi 100 l/s. Modeliranje toka podzemnih voda je nezaobilazna procedura kod definisanja zona sanitarne zaštite u sredinama sa intergranularnom poroznošću.

Izvođenje geoloških istraživanja

U mogućnosti smo da izvodimo sljedeće vrste istraživanja:

 • Geološko, inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena;
 • Izrada istražnih buština i kartiranje jezgra;
 • Geotehnička ispitivanja na terenu;
 • Izrada svih vrsta vodozahvatnih objekata (bunari, galerije, kaptaže izvora itd.);
 • Razrada bunara (mehaničak i hemijska razrada);
 • Opiti crpljenja bunara i određivanje optimalnog kapaciteta;
 • Uzorkovanje podzemnih voda;
 • Snimanje podvodnom kamerom bunara;
 • Regeneracija vodozahvatnih objekata;
 • Izvođenje geofizičkih istraživanja (geoelektrična istraživanja i dr.).

Po završetku istraživanja vršimo obradu podataka, analiziranje istih, kao i izradu izvještaja i elaborata o izvedenim istraživanjima.

Pri izradi izvještaja i elaborata koristimo savremene programe za analiziranje inženjerskogeoloških i hidrogeoloških karakteristika terena.

Nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja i revizija projektne dokumentacije

Obzirom na značajno iskustvo u procesu projektovanja i izvođenja geoloških istraživanja, u mogućnosti smo da ponudimo i nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja (hidrogeološka, geotehnička i druga istraživanja).

Vršimo i reviziju projektne dokumentacije u oblasti geologije.

Izrada geološke faze za potrebe prostorno-planske dokumentacije

Izrada geološke faze prilikom izrade svih vrsta prostorno-planske dokumentacije i to:

 • Prostorni planovi
 • Urbanistički planovi
 • Regulacioni planovi
 • Urbanistički projekti
 • Planovi parcelacije i urbanističko-tehnički uslovi

Vršimo uskospecializovane geološke analize kao podloge za izradu prostorno planih dokumenata:

 • Povoljnost za izgradnju na osnovu inženjerskogeoloških karakteristika terena;
 • Ranjivost podzemnih voda i hidrogeološke sredine sa propisanim uslovima i smjernicama za prostorno planiranje;
 • Hidrografske i morfometrijske analize u funkciji prostornog planiranja i povoljnosti za gradnju;
 • Izrada katastara zagađivača i klizišta i drugih geoloških pojava i procesa;
 • Evaluacija i ažuriranje ležišta mineralnih sirovina kao potencijala za razvoj nekog područja;
 • Stručna mišljenja iz oblasti geologije za različite potrebe (legalizacija objekata);
 • Kao stalni sudski vještaci geološke struke vršimo vještačenja u sudskim i vansudskim sporovima. Učestvovali smo u izradi preko 200 planskih dokumenata svih nivoa.

Specijalizovani smo za sve vrste mulitkriterijalnih analiza u prostoru primjenom GIS metodologije.

Izrada baza podataka

Vršimo izradu baza podataka uz pomoć GIS tehnologije. Multikriterijalnim analizama prirodnih karakteristika definišemo povoljnost terena za planiranje prostora, te ranjivost podzemnih voda i hidrogeološke sredine.

Sve podatke pohranjujemo u integralne baze podataka koje predstavljaju rezultat rada i kao takve predajemo investitoru sa elaboratom, što omogućava dalje obogaćivanje i korišćenje tokom vremena. Uz pomoć multikriterijalih analiza i GIS metodologije u mogućnosti smo prikupljene podatke interpolirati sa drugim podacima u cilju pripreme i izrade drugih strateških dokumenata (npr. studije o eroziji, studije o korišćenju i mogućnostima korišćenja zemljišta, poljoprivredne osnove itd.).

Pored primjene GIS tehnologije u geologiji vršimo selekciju, digitalizaciju i interpretaciju drugih podataka u prostoru, a prema kriterijima koje odredi investitor. Na taj način se mogu raditi prilagodljive baze podataka prema potrebi korisnika.

Izrada studijske dokumentacije u oblasti životne sredine

Izrada studijske dokumentacije u oblasti životne sredine i to:

 • Prethodna procjena o uticaju na životnu sredinu

Učestvujemo u izradi:

 • Studija o uticaju na životnu sredinu;
 • Dokaz uz zahtjev za ekološku dozvolu;
 • Plan upravljanja otpadom;
 • Plan aktivnosti;
 • Plan prilagođavanja

Vršimo logističku podršku investitorima za pribavljanje različitih saglasnosti i dozvola kod nadležnih ministarstvima i drugih institucija.

Pružamo i konsultatske usluge u oblasti dobijanja pravno tehničke dokumentacije za investicionu izgradnju.

Posredovanje

Registrovani smo i uspješno se bavimo posredovanjem u oblasti opreme koja se koristi u geološkim istraživanjima i to:

 • bunarske i pijezometarske konstrukcije svih vrsta (PVC, INOX, pocinčana, Johnson filteri itd);
 • uzorkivači podzemnih voda svih vrsta;
 • kontinualni mjerači nivoa podzemnih voda (diver);
 • nivomjeri;
 • hidrometrijska krila i druga oprema za hidrometriju;
 • inklinometri;
 • sve vrste bunarskih i drugih pumpi.

Laboratorijska ispitivanja

U sastavu Ibis-inženjeringa nalazi se akreditovana laboratorija za geomehanička ispitivanja, zatim za ispitivanje kamena i agregata. Uz pomoć savremene laboratorijske opreme u mogućnosti smo da uradimo veliki broj opita iz oblasti našeg ispitivanja.

Imate pitanje?

Zainteresovani ste za neku od naših usluga? Kontaktirajte nas.

IME *
PREZIME *
EMAIL ADRESA *
BROJ TELEFONA

TEMA

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?