Geotehnička istraživanja za VE Grebak

By | 2020-10-11T19:40:47+00:00 Juni 3rd, 2020|Aktuelno|

Privredno društvo Ibis-inženjering d.o.o. Banjaluka je potpisalo ugovor sa privrednim društvom VE Grebak d.o.o. Nevesinje o izradi Projekta i izvođenju detaljnih geotehničkih ispitivanja za potrebe projektovanja i izgradnje vjetroelektrane Grebak u Nevesinju. Na predmetnoj lokaciji su predviđena obimna geološka, geofizička i geotehnička ispitivanja a krajnji rezultat će biti Elaborat kojim će se definisati geotehnički uslovi